Haplogruppe N1c

 

N1c er en haplogruppe som er svært vanlig i Finland, og mange har trolig kommet til Norge med den finske innvandringen på 1600-tallet. Det er da også fra spesielt fylkene Hedmark, Oppland, Akershus og Buskerud at vi kjenner finneslekter fra 1600-tallet, og hvor finnekulturen har holdt seg frem til nyere tid, på Finnskogen i Hedmark eksisterer den fortsatt. Fra disse fylkene kjennes det også N1c-linjer. På den annen side er det også funnet N1c-linjer tilbake til menn fra før finneinnvandringens tid, og fra steder hvor det ikke er kjent at finner har slått seg ned (f.eks. i Agder og Rogaland), slik at N1c neppe kan sies å være en fullstendig finsk-ugrisk haplogruppe, men har vært her i landet mye lenger enn vi trodde for bare kort tid siden. En del finner, særlig i sør og vest, tilhører også spesielle undergrupper av haplogruppen I1.

 

Eupedia anfører at N1c har tre potensielle kilder i Skandinavia:

1) Økende assimilasjon av samisk befolkning av skandinaviske/germanske folk siden jernalderen,

2) Immigrasjon fra Tyskland og Polen de siste 2000 år, og

3) Befolkningsutveksling med Finland og de baltiske stater da disse kom under skandinavisk overhøyhet, spesielt under de 800 år med politisk union mellom Sverige og Finland.

 

Haplogruppe N finnes helst blant folk som taler uralske språk, fra Finland til Sibir, og i lavere frekvens så langt vekk som Korea og Japan. I Europa finnes haplogruppe N (som undergruppen N1c) i høy frekvens blant finner (61 %), litauere (42 %), latviere (38 %), estonere (34 %) og nordrussere (30 %). I mindre grad finnes N1c blant menn i det sentrale Russland (15 %), Hviterussland (10 %), det østlige Ukraina (9 %), Sverige (7 %), Polen (4 %) og Tyrkia (4 %). Blant uralskspråklige folk i Volga-Ural-regionen finnes N1c også i stort antall, inklusive udmurtene (67 %), komi (51 %), mari (50 %) og mordviner (20 %), men også blant deres tyrkiske naboer, som tsjuvasjer (28 %), Volga-tartarer (21 %), basjkirer (17 %), så vel som hos nogaier i det sørlige Russland (9 %). Norge har ca. 4 % (i Norgesprosjektet holdes linjer av kjent skogfinsk eller samisk opphav utenom «norske» linjer, slik at frekvensen av haplogruppe N1c i min oversikt innledningsvis blir lavere; det samme gjøres med linjer av kjent svensk, dansk, tysk eller annet europeisk opphav).

 

Haplogruppe N er en etterkommer av den østasiatiske makrohaplogruppen NO. Det antas at den oppsto i Sørøst-Asia (Indokina eller Sør-Kina) for 15-20 000 år siden. Haplogruppen N* og N1c er begge funnet med høy frekvens (26 av 70 tester, eller 37 %) i graver fra yngre steinalder og bronsealder (4500-700 f.Kr.) fra den vestlige Liao-elvedalen i Nordøst-Kina. I graver fra yngre steinalder utgjør haplogruppe N 2/3 av testene fra Hongshan-kulturen (4700-2900 f. Kr.) og alle prøvene fra Xiaoheyan-kulturen (3000-2200 f. Kr.), som antyder at N1-folkene spilte en stor rolle i utbredelsen av neolittisk livsstil omkring i Nordøst-Kina, og trolig også til Mongolia og Sibir.

 

Underhaplogruppen N1c1 funnet i Europa oppsto trolig i Sør-Sibir for 15 000 år siden, spredte seg til Nordøst-Europa, og nådde frem til Volga-Ural-regionen muligens mellom 10 000 og 7000 år siden, og Øst-Baltikum med. er Kamkeramikkulturen (4000-2000 f. Kr.), den antatte forfedrekulturen til proto-finske og pre-baltiske folk. Den indoeuropeiske snorkeramikkulturen (se under R1a), hvor den østlige utløperen er kalt Fatyanovo-Balanovo-kulturen   (3200-2300 f. Kr.) tok i økende grad over den baltiske regionen og Sør-Finland fra 2500 f. Kr. Blandingen av de to gruppene indo-europeisk R1a og uralsk N1c1, ga opphav til den hybride Kiukainenkulturen (2300-1500 f. Kr.) Dagens baltere har omtrent halvparten hver av haplogruppene N1c og R1a, som et resultat av denne blandingen av uralske og slaviske kulturer.

 

N1c-treet (etter Eupedia og YFull):

 

SNP

Merknad

L729

 

M46 (N1c1)

 

 

M178

Sibir

 

L708

Sibir

 

P298

Sibir

 

L392, L1026

Finsk-ugrisk gren funnet i hele Nordøst-Europa

 

CTS2929/VL29

Baltisk-finsk gren

 

L550

Vestfinsk gren, funnet rundt Østersjøen og på steder bosatt av vikinger

 

L1025

 

 

M2783

Funnet spesielt i Balto-slaviske land, med et høydepunkt i Litauen og Latvia

Y4706

Funnet spesielt i Finland og Skandinavia

Y7795

 

Y9454

 

FGC14542

 

Y4338

 

CTS9976

Østfinsk gren, funnet blant tsjuder (Karelen og Estland)

L1022

 

Z1936

Finsk-permisk gren, funnet i Volga-Ural-regionen og blant kareler og savoner (fra Savonia eller Savolax)

 

Z1925

Funnet i Finland, Lappland, Skandinavia, Volga-Ural og Altai

 

Z1933

 

 

Z1927

Funnet blant kareler

CTS8565

Funnet blant savoner

L666 (N1c2)

Funnet i Russland

 

I Norgesprosjektet er følgende linjer representert i desember 2015 (testet eller antatt): L550, Z1936, Z1935 og L1022, med L550 i flertall. Flere av de siste er riktignok testet opp mot samme stamfar.

 

En gren av Rurik-dynastiet i Russland, som stammer fra Vladimir II Monomakh (1053-1125), tilhører haplogruppen N1c og har også SNP L550, som de fleste skandinaviske N1c. Etterkommerne hans inkluderer Alexander Nevsky (1220-1263) og Ivan den grusomme (1530-1584). Denne linjen har DYS390=23, som vi finner i Skandinavia, men ikke hos uralske populasjoner, som synes å bekrefte at dette virkelig var haplotypen til prins Rurik (ca. 830-ca. 879), som etablerte Kiev-Rus.

 

Det litauiske Gediminid-dynastiet stammer ikke fra Rurik-dynastiet, men tilhører også haplogruppen N1c. De hersket som storhertuger av Litauen fra ca. 1285 til 1440. En gren av Gediminid-dynastiet er Jagiello-dynastiet, som hersket som konger av Polen og storhertuger av Litauen 1386-1572, og også inkluderer to konger av Böhmen, Ungarn og Kroatia mellom 1471 og 1526.

 

N1c-slektslinje:

 

1) Via Norgesprosjektet har jeg funnet fem stykker som har oppført som sin stamfar «Kolbjørn Olavsen Ve Gren 1482 Hallingdal». En slik person har ikke eksistert, men skal være Kolbjørn Christoffersen Ve, Flå f. omkr. 1560, hvis mor Guri Olsdatter i 1602 bodde på Gren i Krødsherad. Hennes avdøde mann var Christoffer (Kolbjørnsen) Hassel, Modum, Buskerud, f. omkr. 1535. Christoffer Hassel var lagrettemann i 1577 (Christoffer haßell, lagrettemann på Modum, bekreftet fortegnelsen for Modum i Oslo og Hammer bispedømmes jordebok 1574-77 (NKJ I s. 206), og er siste gang nevnt i 1591. Det er trolig at han er identisk med lagrettemannen Christoffer Kolbjørnsen, som var en av de to som var allmuens representanter fra Modum som ble sendt til Christiania for å overvære hyllingen av Christian IV i 1591. Christoffers og Guris sønn Kolbjørn bodde altså på Ve i Flå, og hans sønner Ole og Christoffer Kolbjørnssønner bodde på hhv. Ve i Flå og Gren i Krødsherad. Jeg har en linje til Christoffer Hassel på min farfars farsside, via sønnesønnen Christoffer Kolbjørnsen Gren og hans sønn Iver Christoffersen Gren (ca. 1634- ca. 1677), før det går over i blandede linjer. Nedenfor følger de 37 første markørene av haplotypen, og dens nærmeste matcher:

 

Markør-nummer

1

12

13

25

26

37

 

Navn/

Opphav

3

9

3

3

9

0

1

9

3

9

1

3

8

5

A

3

8

5

b

4

2

6

3

8

8

4

3

9

3

8

9

|

1

3

9

2

3

8

9

|

2

4

5

8

4

5

9

a

4

5

9

b

4

5

5

4

5

4

4

4

7

4

3

7

4

4

8

4

4

9

4

6

4

a

4

6

4

b

4

6

4

c

4

6

4

d

4

6

0

G

A

T

A

H4

Y

C

A

ii

a

Y

C

A

ii

b

4

5

6

6

0

7

5

7

6

5

7

0

C

D

Y

a

C

D

Y

b

4

4

2

4

3

8

Christoffer Hassel (N5533)

14

23

14

11

11

12

11

12

10

14

14

29

16

9

9

11

12

25

14

19

31

14

14

15

15

11

11

18

20

14

15

16

18

33

33

13

10

Christoffer Hassel (275835)

14

23

14

11

11

13

11

12

10

14

14

29

17

9

9

11

12

25

14

19

31

14

14

15

15

11

11

18

20

14

15

16

17

33

33

14

10

Christoffer Hassel (69427)

14

23

14

11

11

13

11

12

10

14

14

29

16

9

9

11

12

25

14

19

31

14

14

15

15

11

11

18

20

14

15

16

18

32

32

14

10

Christoffer Hassel (N93736)

14

23

14

11

11

13

11

12

10

14

14

29

16

9

9

11

12

25

14

19

31

14

14

15

15

11

11

18

20

14

15

16

18

33

33

14

10

Christoffer Hassel (116230)

14

23

14

11

11

13

11

12

10

14

14

29

16

9

9

11

12

25

14

19

32

14

14

15

15

11

11

18

20

14

15

17

18

33

33

14

10

 

Testresultatet jeg har markert med rødt er en linje som nettopp går via Christoffer Kolbjørnsen Gren, min ane, men så via hans sønn Kolbjørn, broren til min ane Iver. De andre fire linjene går alle til Ole Kolbjørnsen Ve. N5533 går til Ole Kolbjørnsens sønn Halgrim Olsen Gulsvik (ca. 1621-1698); 275835, 69427 og 116230 går til Ole Kolbjørnsens sønn Tor Olsen Ve (ca. 1609-1696). Se ellers artikkelen «Jakten etter stamfaren til fire menn i Hallingdal» av Francesca Hendrickson, Gerd Rabben og Svein Davidsen i «Gjallharhorn» nr. 56/2015, spesielt stamtavlen s. 18. N5533 er ellers ikke kommet med der.

 

N5533 og 116230 har tatt Big Y, og de tilhører undergruppen Y17113 under SNP FGC14542 sammen med en som stammer fra Isak Andersen Moe f. ca. 1674 i Elverum. Mens TMRCA (tidspunkt for yngste felles forfar) for L550 og FGC14542 iflg. YFull er 2900 år, er TMRCA for Y17113 1600 år, som betyr at de kan ha hatt en felles forfar som levde rundt 360 e. Kr. I tillegg har Hassel-linjene SNP Y17415, som Moe-linjen er negativ for. TMRCA for Y17415 er satt til 350 år, som kan passe med en felles forfar rundt 1600.

 

Dokumentversjon 12. desember 2015