Haplogruppe J

 

Haplogruppen J anslås å være omkring 45.000 år gammel, og oppsto trolig i Vest-Asia (Midtøsten). Det er estimert at J2 først utgikk fra J* rundt 37 000 år siden, fulgt av J1 rundt 33 000 år siden. Mellom LGM (istidens største utbredelse) ca. 26 500 til 19 000 år siden og inntil enden av siste istid for ca. 12 000 år siden, forgrenet J-linjene seg i syv hovedgrupper: J1b (± 23 000 år siden), J1c (± 16 500 år siden), J1d (± 20 000 år siden), J2a1 (± 16 500 år siden), J2a2 (± 20 500 år siden), J2b1 (± 15 500 år siden) og J2b2 (± 11 000 år siden).

 

Artikkelen «Mitochondrial DNA Signals of Late Glacial Recolonization of Europe from Near Eastern Refugia» har anslått undergruppen J1c til å være 16.400 år, ± 2.000 år. J1c2 er anslått å være 9.500 år, ± 1.400 år.

 

I dag finnes haplogruppe J relativt jevnt spredt over hele Europa. Den eneste populasjonen hvor den ikke kjennes, er blant samene. Den høyeste frekvensen av J i Europa er funnet i Cornwall (20 %), Wales (15 %), Island (14 %), Danmark (13,5 %), Sardinia (13 %), Skottland (12,5 %), England 11,5 %), Sveits (11,5 %), Nederland (11 %) og Romania (11 %). I Midtøsten er den mest vanlig i Saudi Arabia (21 %), Kuwait (16 %), Jemen (15 %), Kurdistan (15 %), Sør-vest-Iran (14 %), Irak (13 %) og De forente arabiske emirater (12 %). Lokale høye frekvenser er også funnet hos noen kaukasiske etniske grupper, som nord-ossetierne (16 %) og darginene (11 %).

 

I Norgesprosjektet finnes både J, J1 og J2. I mars 2017 utgjør J som helhet 10,7 % av alle testerne. J1 med undergrupper utgjorde 71,4 % av J og J2 med undergrupper utgjorde 22,1 %.

 

Selv om ingen spor av haplogruppe J ennå har blitt funnet i Europa fra Mesolithicum eller fra den eldre steinalder, er det trolig at noen J-linjer rekoloniserte Europa ved enden av istiden fra «refugier» (tilfluktssteder) i Det nære Østen, slik det ble foreslått av Pala et al. (2012). Dersom dette er riktig, ble nok denne migrasjonen foretatt av J2a1-linjer, en undergruppe som praktisk talt er fraværende i Europa i dag, men J1c kan heller ikke bli utelukket ennå. Den høyeste frekvensen av J2a1 er funnet i Nord-tyskland og Danmark (5 %), Sveits (3 %) og England (2 %).

 

Siden J1c er så sjelden i Midtøsten i dag, kan vi se for oss at den var en linje av jegere og sankere som bebodde det østlige middelhavsområdet og det sørlige Balkan kort før Mesolithicum, men at dens spredning over resten av Europa ikke fant sted før i den yngre steinalder.

 

De mannlige haplogruppene som opprinnelig korresponderte med J1c og J2a1 kan ha vært E-V13 og J2b, to linjer man tenker seg ble utviklet i Sørøst-Europa under sen istid og tiden rett deretter. Kontakt mellom europeiske jegere og sankere kan ha latt J1c- og J2a1-linjer bli sammenføyd med Y-haplogruppene I1, I2 og R1a allerede før den yngre steinalder.

 

Det har blitt identifisert prøver fra ulike boplasser fra yngre steinalder, inkludert Den båndkeramiske kulturen (LBK) i Sentral-Europa, Kardialkeramikkulturen i Sør-Frankrike, megalittiske kulturer i Nord-Spania, og Traktbegerkulturen i Tyskland og Sverige. Alle neolittiske prøveresultater frem til i dag hørte til J1*, J1c eller J2b1a. J1c er den desidert mest vanlige formen for mtDNA J i Europa i dag, da den utgjør over ¾ av alle J-linjer.

 

Et spørsmål som følger av dette er: Kom J1c og J2b1a faktisk fra Det nære Østen under den yngre steinalder, eller var de allerede på Balkan og ekspanderte videre derfra? Begge gruppene er sjeldne i Det nære Østen i dag, så den andre hypotesen kan først synes nærliggende. Imidlertid har alderen på J2b1a blitt funnet å være rundt 11 000 år, mens den yngre steinalder startet for over 12 000 år siden i Det nære Østen. Med andre ord kunne den ha kommet fra Det nære Østen som J2b1* og utviklet seg til J2b1a etter at den ankom Europa, som kunne forklare hvorfor denne spesielle undergrupen er nesten utelukkende europeisk, mens alle andre undergrupper av J2b1 nesten bare er fra Midtøsten eller fra det østlige middelhavsområdet. J2b1a kunne derfor ha kommet som en kvinnelinje fra de tidlige jordbrukerne, sammen med den mannlige haplogruppen G2a (og kanskje også E-M123, J1 og T). J1c er imidlertid for gammel (15 000 år) for et slikt scenario. Hvis den hadde vært en del av en neolittisk ekspansjon fra Den fruktbare halvmåne, ville mange J1c-linjer primært ha vært vest-asiatiske i dag, noe som ikke er tilfellet. De eneste J1c-individene utenfor Europa i dag hører til undergrupper av undergrupper («deep clades») som helt klart hadde sitt opphav i Europa eller i Anatolia. Mathieson et al. (2015) testet DNA fra tidlige neolittiske jordbrukere fra det vestlige Anatolia og fra Starcevo-kulturen i Ungarn og Kroatia, og fant at J1c var til stede i begge kulturer, sammen med andre typisk europeiske neolittiske linjer som H5, K1a, N1a, T2 og X2. Lazaridis et al. (2016) testet 44 gamle Det nære Østen-prøver, inkludert neolittiske jordbrukere fra Jordan og Vest-Iran, i tillegg til chalcolittisk (kobberalder-)  og bronsealder-prøver fra Armenia og Levanten, men fant ingen J1c, bortsett fra ett enkelt resultat fra neolittisk Iran. Dette antyder at J1c-linjer antagelig ikke fantes blant de aller første jordbrukerne i Den fruktbare halvmåne, men heller ble assimilert i nabobefolkninger lenger nord, særlig i Anatolia og Iran, men antagelig også på Balkan, som var knyttet til Anatolia av en landbro under istiden, og tiden kort deretter.

 

Haplogruppe J har blitt funnet i bronsealderprøver fra Yamnaya-kulturen/Jamna-kulturen (J2b), Snorkeramikk-kulturen (J1c og J2b1a), Katakombekulturen (J1b1a1), Unetice-kulturen (J1b1a1) og Urnemarkskulturen (J1b1) i hele Sentral-Europa. Snorkeramikkulturen er assosiert med ekspansjonen av Y-haplogruppe R1a fra de nordlige rusiske steppene, og i lys av kontinuiteten med neolittiske prøver fra Sentral-Europa, kan man anta at J1c og J2b1a ikke ble tatt med av nykommerne, men ble absorbert av de mannlige invadererne.

 

Rent konkret har J1c blitt funnet hos levningene etter en mann og en kvinne fra Snorkeramikkulturen i Spreitenbach-Moosweg i Sveits, datert til 2500 f. Kr.

 

J1c med undergrupper utgjorde i mars 2017 56,4 % av haplogruppe J i Norgesprosjektet; 6 % av antall testere for øvrig.

 

Den engelske kongen Richard III av York (1452-1485), hvis levninger man identifiserte i begynnelsen av februar 2013, tilhørte haplogruppen J, nærmere bestemt J1c2c. Levningene ble testet opp mot to etterkommere av Richards søster. Deres morslinje kan følges tilbake til Katherine Swynford, hertuginne av Lancaster, f. (de) Roet (1350-1403), datter av Sir Payne (de) Roet, en flamsk herold fra grevskapet Hainaut, som senere mottok ridderslaget.

 

J1c3 er i følge Eupedia funnet i hele Europa, og dens undergruppe J1c3f er i følge samme kilde funnet i Nord-Europa, men også i Nord-Kaukasus og Kasakhstan.

 

J-slektslinjer:

 

1) Min farmors haplogruppe er J, nærmere bestemt J1c2. Ingen ytterligere undergruppe er funnet ved FMS-test. Farmors morslinje kan føres tilbake til Marit Eriksdtr. Stumne (ca. 1595-ca. 1643) som bodde på Jevnaker på Hadeland, Oppland. Hun hadde to søstre som var gift med bønder på Hadeland, så det er trolig at hun selv var derfra, men mer vites ikke om opphavet hennes.

 

Denne linjen har følgende haplotypesekvens:

 

RSRS

HVR1

HVR2

C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T,

T16223C, G16230A, T16278C, C16311T

C146T, C152T, G185A, A188G, C195T, A247G, C295T, 309.1C, 315.1C, C462T, T489C

 

J1c2 defineres ved A188G i HVR2.

 

Det er pr. april 2017 ingen eksakt match på FMS, men det er to matcher med en genetisk distanse på 1, begge er svenske. Den ene av disse er fra Värmland, den andre er det ukjent hvor er fra. Deretter er det et sprang til genetisk distanse på 3. Her er det ytterligere 3 fra Sverige, dessuten 5 fra Irland, 1 fra Nord-Irland, 1 fra Skottland og 2 fra Tyskland, foruten 3 fra USA, som må ha europeisk opphav.

 

2) Via Norgesprosjektet har jeg funnet en som fører sin morslinje tilbake til Kari Amundsdtr. Hagebakken, Fron, Oppland (1802-1870). Hun var min tipptippoldemor på min mormors farsside. Linjen kan føres én generasjon lenger tilbake, til hennes mor Kari Haldorsdtr. Hagebakken, f. omkr. 1770, død etter 1809. Det stopper opp her pga. manglende kirkebøker og sosial status (husmannskone). Denne linjen J1c2t, og er så langt alene om å være det i Norgesprosjektet (de to norske matchene er ikke med i Norgesprosjektet).

 

RSRS

HVR1

HVR2

C16069T, T16126C, A16129G, T16187C, C16189T,

T16223C, G16230A, T16278C, C16311T

C146T, C152T, G185A, A188G, C195T, G228A, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C

Det kjennes J1c2t fra Sverige, Tyskland, Nederland, England og Skottland. Det finnes i april 2017 to eksakte FMS-matcher. Den ene av disse er en Kari Amundsdatter Rambek eller Rambeck (1841—1911), f. 22/5 1841 uklart hvor, men født utenfor ekteskap av foreldre Amund Olsen og Randi Larsdatter. Randi skal være født 8/11 1819 i Gausdal. Gausdal kirkebok viser at Randi Larsdatter f. 8/11 1819, ble døpt 2/1 1820 i Svatsum som datter av korporal Lars Solberg og piken Rønnaug Pedersdtr. Busberg. Rønnaug giftet seg senere med Gullik Hansen Kvisberg. Rønnaug var f. ca. 1795 og datter av Peder Christensen Busberg og Anna Syversdtr. Nesset. Anna var døpt 4/2 1776 i Svatsum som datter av Syver Johannessen Nesset og Rønnaug Halvorsdtr. Sandbu. Rønnaug var f. ca. 1751 i Fron. Hun var datter av Halvor Knutsen f. ca. 1714, d. 1800 på Nesset i Svatsum og Anne Hansdtr. Tåkåstad. Anne var datter av Hans Amundsen Tåkåstad og Anne Andersdtr. Nigard Kjorstad (d. f. 1743), datter av Anders Olsen Nigard Kjorstad. Den andre matchen med 0 i distanse er også fra Norge, uvisst hvor. Randi Larsdatter f. 1819 giftet seg senere med en annen mann, og det er denne som het Rambek eller Rambeck.

3) Via Norgesprosjektet har jeg funnet en som fører sin morslinje tilbake til Marit Olsdatter f. ca. 1672, Flesberg, Buskerud. Hun kom fra Fønset, og kan føre linjen videre tilbake til Ulvhild Olsdtr. Gjellerud, som var søster av min ane Bergitte Olsdtr. Gjellerud (ca. 1605-ca. 1655). De var igjen døtre av Margit Helgesdtr. Lehovd (ca. 1580-ca. 1663), som er den eldste sikre anen på denne linjen. Linjen er J1c3f. Imidlertid finnes det også en U5b-linje som skal gå til Jøran Olsdatter Gjellerud, Ulvhilds og Bergittes søstre, og videre til Margit. Her må det være en feil på en av linjene et sted.

 

RSRS

HVR1

HVR2

T16063C, C16069T, T16093C, T16126C, A16129G, T16187C,

C16189T, T16223C, G16230A, T16278C, C16311T, C16519T

T133C, C146T, C152T, C195T, G228A, A247G, C295T, C462T, T489C, 522.1A, 522.2C, 315.1C

 

Dokumentersjon 23. april 2017